Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Спешна медицина”


  Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването


  Наредба № 47 от 8 септември 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти